Skip to content

Административни

въпроси

Прием

 • Приемът е на доброволни начала и е платен.
 • В първи клас се приемат деца, навършили 7 години и владеещи говоримо български език.

Записване

 • Записване на нови ученици: от 1 април до 30 юни.
  Заявление за записване
 • Записването в следващ клас или група е на автоматичен принцип.
 • Записване по време на учебната година е възможно само за ученици, пристигащи от България или от друго училище в чужбина.
  Изисква се представяне на необходимите документи.
 • Потвърждение за записване се получава в началото на м. септември.
 • Записване за извънкласна дейност се извършва в началото на учебната година.

Отписване

 • Срок: до 30 юни на текущата учебна година.
 • Необходимо е писмено уведомление по електронна поща и попълнен формуляр.
  Заявление за отписване
 • Потвърждение за отписване се получава веднага.

Такси за учебната 2024/2025 г.

Таксите са платими еднократно и важат за една учебна година.

За обучение

 • Такса за едно дете: 390 евро
 • Такса за две деца: 580 евро
 • Такса за 3 и повече деца: 700 евро
 • Такса за извънкласни дейности: 0 евро

Административни

 • Късно записване на ученик: 30 евро
  За късно записване се счита записване след 30 юни.
 • Късно отписване на ученик: 50 евро
  За късно отписване се счита отписване след 30 юни.