Административни въпроси

Прием

 • Приемът е на доброволни начала и е платен.
 • В първи клас се приемат деца, навършили 7 години и владеещи говоримо български език.
 • Допускат се до два пробни часа по време на учебната година. Необходимо е потвърждение на Директора на училището.

Записване

 • Записване на нови ученици: от 01-ви Май до 01-ви Юни.
  Формуляр за записване
 • Записване в следващ клас или група е на автоматичен принцип.
 • Записване по време на учебната година е възможно само за ученици, пристигащи от България или от друго училище в чужбина. Изисква се представяне на необходимите документи.
 • Потвърждение за записване се получава в началото на м. Септември

Отписване

 • Срок: до 30-ти май на текущата учебна година
 • Писмено уведомление по електронна поща и попълнен формуляр.
  Формуляр за отписване
 • Потвърждение за отписване се получава веднага.

Такси

За обучение

 • Таксата важи за една учебна година.
 • Таксата е платима еднократно, в началото на учебната година
  • Такса за едно дете: 340 евро
  • Такса за две деца: 490 евро
  • Такса за 3 и повече деца: 600 евро
  • Такса за извънкласни дейности: 0,00 евро

Административни

Таксите са платими еднократно.

 • Късно записване на ученик: 30 евро
  За късно записване се счита, записване след 01-ви юни.
 • Късно отписване на ученик: 50 евро
  За късно отписване се счита, отписване след 01-ви юни.

Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред